Cơ Sở Trần Giai Thành Nhang

100 Phạm Phú Thứ, P. 3, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh